Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català

Els Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català son criteris eminentment pràctics per resoldre diferents qüestions de llengua a l’hora de traduir els textos jurídics normatius, com ara lleis, reglaments i contractes d’adhesió, i contribuir a l’homogeneïtat d’estil d’aquests textos. Es basen en els principis de l’economia (preferència per les formulacions breus i concises), la claredat (tenir present a qui s’adreça la norma i què disposa) i la precisió en l’expressió (ús de la terminologia i la fraseologia pròpies de cada especialitat).

This entry was posted in Catalan, Spanish, Style guides. Bookmark the permalink.